วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 9 - การประสานงาน (Coordinating) - การรายงาน (Reporting) - งบประมาณ (Budgeting)

1.  การประสานงานมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

ประเภทของการประสานงานแบ่งได้เป็น แบบใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ
1.การประสานงานภายในองค์การและภายนอกองค์การ การประสานงานภายในองค์การ หมายถึง การประสานงานภายในหน่วยงานหรือองค์การนั้น ๆ ส่วนการประสานงานภายนอกองค์การเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือการติดต่อกับบุคคลภายนอกต่าง ๆ2.การประสานงานในแนวดิ่ง และการประสานงานในแนวราบ การประสานงานในแนวดิ่ง หมายถึง การประสานงานจากผู้บังคับบัญชามาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา (Top down) และการประสานงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา (Bottom up) ส่วนการประสานงานในแนวราบ หมายถึง การประสานงานในระดับเดียวกัน

 2. ให้นิสิตอธิบายความสำคัญของการประสานงานกับการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้

1.ช่วยให้การทางานบรรลุเป้าหมายโดยราบรื่นและรวดเร็ว
2.ช่วยประหยัดเวลาในการทางานให้น้อยลงและสามารถเพิ่มผลผลิตของงานมากขึ้น
3.ช่วยประหยัดเงิน วัสดุ และสิ่งของในการดาเนินงาน
4.ช่วยให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความเข้าใจซาบซึ้งถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การได้ดียิ่งขึ้น อันจะเป็นอุปกรณ์ให้การบริหารงานประสบผลสำเร็จด้วยดี
5.ช่วยสร้างความสามัคคีธรรมในหมู่คณะและความเข้าใจอันดี
6.ช่วยเสริมสร้างขวัญในการทางานของผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
7.ช่วยลดอันตรายจากการทางานให้น้อยลง
8.ช่วยลดข้อขัดแย้งในการทำงาน
9.ช่วยให้มีการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ (Teamwork) เป็นการช่วยเพิ่มผลสำเร็จของงานให้มากขึ้น
10.ช่วยให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
11.ช่วยกันป้องกันการทางานซ้ำซ้อนกันอันทาให้ไม่ประหยัด
12.ช่วยให้มีการดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การรายงานผลมีความสำคัญต่อการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อย่างไร
การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นส่วนสำคัญในการแสดงข้อมูลอย่างเป็นระบบให้กับผู้บังคับบัญชา หรือสาธารณชนได้รับทราบผลการดาเนินงาน และเป็นการนาเสนอเพื่อปรับปรุงในการดาเนินงานครั้งต่อ ๆ ไป


4. ประเภทของเงินงบประมาณในการจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้มีอะไรบ้าง
ประเภทรายจ่ายศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้จำแนกออกเป็น หมวด ดังนี้(1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว
(3) หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
(4) หมวดค่าสาธารณูปโภค
(5) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
(6) หมวดเงินอุดหนุน
(7) 
หมวดรายจ่ายอื่น


             5. เงินอุดหนุนโดยอนุโลมมีอะไรบ้าง จงอธิบาย                                                                 
1.ค่าฌาปนกิจ2. ค่าสินบน3. ค่ารางวัลนำจับ 4. เงินอื่น ๆ ที่สำนักงบประมาณจำ กำหนดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น